สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมเพื่อนโรคไตและสนับสนุนการดำเนิน"โครงการพัฒนาขยายเครือข่ายและอบรมป้องกันกลุ่มเสี่ยงไตวายเรื้อรัง"

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ในการจัด"โครงการพัฒนาขยายเครือข่ายและอบรมป้องกันกลุ่มเสี่ยงไตวายเรื้อรัง" เพื่อดำเนินการจัดอบรมป้องกันกลุ่มเสี่ยงภาวะไตวายเรื้อรังให้กับผู้นำเครือข่ายและอาสาสมัครในเครือข่ายให้มีความรู้ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรม สำหรับภาคกลางและภูมิภมคอื่น ๆ อีก 1 ภาค รวมเป็น 136,000.- บาท โดยสำหรับภาคกลางได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 8.00 - 16.00 น. ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นโรคไตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

FacebookTwitter
Follow @twitterapi