อบรมโครงการ"ข้ารราชการไทยไร้ทุจริต" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้จัดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" เพือให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจัดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ โดยมี ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยแลัพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรผู้มาให้ความรู้

FacebookTwitter
Follow @twitterapi