สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท และยา เวชภัณฑ์ ให้แก่ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สร้างอาคารอเนกประสงค์ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ฯลฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 26 - 30  มกราคม 2558 อีกทั้งยังมอบยา และเวชภัณฑ์ มูลค่า 3,880.40 บาท ให้โรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ รร.บ้านนาปลาจาด รร.บ้านคาหาน รร.บ้านห้วยผึ้ง รร.บ้านห้วยผา ทั้งนี้มีพนักงานองค์การเภสัชกรรมร่วมเดินทางและทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ฯ ด้วย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi