องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตอิฐตัวหนอนสอนอาชีพ ของโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 94,750.- บาท

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตอิฐตัวหนอนสอนอาชีพ ของโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 94,750.- บาท การสนับสนุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับองค์การเภสัชกรรม โดยมุ่งเน้นสนับสนุนกิจกรรมที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน

พิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แห่ง

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ สานฝัน ปันน้ำใจ ให้สังคม ปีที่ 6 เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แห่ง ๆ ละ 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท โดยวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ตามรายนามดังนี้

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาววิชิดา  ตันอาสุวงกุล  และนางสาวปวีณ์ธิดา   เนียมชื่น

          มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นางสาวธนวัลย์  ลออวรคุณ  และนางสาวนพวรรณ  วัสนชิน

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวชนกเนตร   ยศปัญญา        

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ นางสาวกมลรัตน์   จันตรา  และนางสาวกมลวรรณ  มณีราชกิจ

          มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ นายธนิสร  เตชเมธาพงศธร  และนายวิชาญ  เบญจภุมริน

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นายพัชรากร   เพียงงาม  และนางสาวนภสร   โกมุตตานนท์

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นายอลงกรณ์  อันประนิตย์  และนายอัครัช  ไชยสลี

          มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ นางสาวกัลย์สุดา  ธนะปัตย์  และนางสาวอริศรา  ทองจิตร

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ นางสาววริสา  เกื้อคลัง  และนางสาวกมลรส  บิลมาล

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ นางสาวทักษิณา  บุญวิสูตร  และนางสาวศิริพร  สุวรรณเจริญ

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ นางสาวทิพากร  ยาสี  และนางสาวอภิรดี  ทิณรัตน์

          มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้แก่ นางสาวธนิดา  กันทรมงคล  และนางสาวณิชาภัทร  ศรีสวัสดิ์

          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้แก่ นางสาวนันทพร  ศรีตาแสน  และนายเพิ่มพล  ชมแสงทอง

          มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้แก่ นางสาวจิรภิญญา  บุญศรี  และนางสาวนิภาวรรณ  หอมนาน

งานพระราชทานทุนการศึกษา

ภญ. วนิชา  ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมรับเฝ้าเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีพระราชทานทุนการศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และทุนเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2558 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน วันที่ 5 กันยายน 2558 ซึ่งจัดงานโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยองค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 450,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และรางวัลบัณฑิตเภสัชกรดีเด่นประจำปี ตามรายนาม ดังนี้

รางวัลบัณฑิตเภสัชกรดีเด่นจำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท ได้แก่ เภสัชกรหญิงนริศา  รื่นเริงบุญ จบจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

ทุนการศึกษาเภสัชศาสตร์ จำนวน 7 ทุน ๆ ละ50,000 บาท ได้แก่

1. นายประพล  ตั้งวงศ์สถิตย์โชค  มาหวิทยาลัยมหิดล

2.  นายวุฒิศักดิ์  มาเจริญ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.  นางสาวสิริพรรษา  แก้วรากมุก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.  นายนภนต์  เกษมมงคลชัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

5.  นายเกษม  คุณาวงศ์กฤต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.  นางสาวหทัยชนก  จันทรังษี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.  นายเทวา  นรินรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

More Articles...

หน้า 1 จาก 5

FacebookTwitter
Follow @twitterapi