พิธีมอบเจตนารมณ์นโยบายการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และกิจกรรม "CG DAY" วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ นายสุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี "ประกาศปีแห่งการพัฒนาองค์กรด้วยธรรมาภิบาล" ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กร เพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารวานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสำนึกและจริยธรรมในการทำงาน มีความรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับของสังคม และก่อให้เกิดความยั่งยืน  พร้อมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "ธรรมาภิบาลสู่งความยั่งยืนขององค์กร" โดย ดร.ภักดิ์  ทรงเจริญ 

          ทั้งนี้มีการจัดนิทรรศการความรู้ด้านธรรมาภิบาล และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย ซึ่งจัดขึ้น ณ ลาน ดร.ตั้ว ลพานุกรม ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 11.45 - 13.00 น. 

 

องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนสมทบทุนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ สวท. จำนวนเงิน 100,000 บาท ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุรพงษ์  อินทรวงศ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน สำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนรับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนสมทบทุนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ซึ่งทางองค์การเภสัชกรรมได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท ให้กับ สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อดำเนิน "โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม" ณ โรงเรียนบ้านคาหาน ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2556 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องครัว 

ทั้งนี้มีบุคลากรขององค์การเภสัชกรรมร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมด้วย ได้แก่ นายมนต์เทียนทอง สงฤทธิ์ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าอาคารและโรงงานช่าง ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม, นางไพจิตร หลัดกรด พนักงานชำนาญงาน 7 โรงงานผลิตยารังสิต 1, นายวิรัตน์ ปานแม้น พนักงานชำนาญงาน 6 ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม, นายสุริยันต์ มงคล และนางสาวนพนันท์ รุ่งศรี แผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน สำนักอำนวยการ 

ภาพกิจกรรม วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2556 

    

 

 

มอบผ้าห่มกันหนาว ยา และเวชภัณฑ์ ให้ผู้ประสบภับหนาว อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 28-29 มกราคม 2557

 องค์การเภสัชกรรม จัดหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการ "GPO ช่วยผู้ประสบภัย ต้านภัยหนาว" นำโดย นางณัฏฐญา พัฒนะวานิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล (คณะกรรมการ นโยบาย CSR&CG) และนางสุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบผ้าห่มกันหนาว ยา และเวชภัณฑ์ จำนวน 800 ชุด ให้กับชาวบ้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่ประสบภัยหนาว ณ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2557 โดยมี นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำชุมชน มาร่วมพิธีมอบด้วย เพื่อหวังว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวได้เป็นอย่างดี 

   

  

  

  

  

 

 

 
 
 

มอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ ให้ผู้ประสบภัยหนาว จ.น่าน ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2557 นางณัฏฐญา  พัฒนะวาณิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล และนางสุจิดา  ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาว ยา และเวชภัณฑ์ จำนวน 1,000 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

 

        

 
 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi