ติดตามโครการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ และโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-14 มีนาคม 2557

ตามที่กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้ดำเนินการ "โครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ครู และนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน นางวไลพร โต๊ะม๊ะ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เดินทางไปติดตามผลการปลูกพุทธรักษา และมอบรางวัลผลผลิตดีเด่นให้แก่นักเรียนที่มีความขยัน ทั้ง 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กับโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้เรื่องพืชสมุนไพรมากขึ้น

     

องค์การเภสัชกรรมเอาพบปะหารือกับชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 13 มีนาคม 2557

วันที่ 13 มีนาคม 2557 นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และนางวไลพร โต๊ะม๊ะ เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสานงานของชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เพื่อพูดคุยเรื่องการดำเนินงาน "โครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้อายุ" ตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณปี 2557  รวมถึงเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ

 

ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเดินทางเยี่ยมสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

วันที่ 7 มีนาคม 2557 นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และนางวไลพร โต๊ะม๊ะ เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสานงานของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ เพื่อพูดคุยเรื่องการดำเนินงาน "โครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้อายุ" ตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณปี 2557  รวมถึงเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ

มอบผ้าห่มกันหนาวและยาตำราหลวง จังหวัดพะเยา วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557

ดร.ณัฏฐญา  พัฒนะวานิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และธรรมาภิบาล (CG) และนางสุจิดา  ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เดินทางพร้อมคณะสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ไปมอบผ้าห่มกันหนาว 1,000 ผืน และยาตำราหลวง 1,000 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านสบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi