----ประชาสัมพันธ์-----ขอความร่วมมือให้ข้อมูลแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ

          ด้วยสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต และเพื่อเป็นแนวในการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น

          สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. ได้ส่งแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมคู่มือคำอธิบายการตอบแบบประเมินฯ ดังกล่าว

          จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน โปรดกรอกข้อมูลและส่งคืนกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เพื่อจะได้รวบรวมนำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ปปช. ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 หากประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายคำรพ ศิริพงษ์ และนางสาวธันยาพร  หวังชอบ โทร. 8199, 8198

คู่มืออธิบายแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (EBITA)

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ วันที่ 26 มิถุนายน 2557

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เรื่อง การรณรงค์เรื่องยาเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ยาเสพติดโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนตาบอด จำนวน 200 คน เดินรณรงค์จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมายังองค์การเภสัชกรรม เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องยาเสพติด ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวถือว่าสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพอนามัย การเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม และ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติประจำปี สนับสนุนรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาบัณฑิตเภสัชศาสตร์

องค์การเภสัชกรรม และ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติประจำปี โดย สนับสนุนเงินรางวัลเกียรติยศสำหรับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ จำนวน 100,000 บาทต่อปี และสนับสนุนทุนการศึกษาทุนแก่นิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ สถาบันละ 1 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษา ซึ่งในปีนี้กำหนดไว้ 7 สถาบัน ซึ่งได้ลงนามร่วมกัน ณ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

สนับสนุนงบประมาณโครงการต่อเนื่องเว็บไซด์อดัมส์เลิฟ เพื่อสุขภาพของชายรักชาย จำนวน 300,000 บาท

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข ประธานคณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล (คณะกรรมการ CSR&CG) ได้ผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท แก่โครงการต่อเนื่อง การจัดทำเว็บไซด์อดัมส์เลิฟ (adamslove.org) เพื่อสุขภาพของชายรักชาย ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยเป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมสาระความรู้ด้านเอชไอวี/เอดส์ นำเสนอข้อมูลเรื่องการมีรักที่ปลอดภัย ตลอดจนรณรงค์ให้ชายรักชายหันมาใส่ใจสุขภาพ รู้จักการป้องกันอย่างถูกวิธี และหมั่นตรวจสุขภาพทางเพศ

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi