วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 องค์การเภสัชกรรมรับมอบของที่ระลึก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 นายสุรพงษ์  อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม รับมอบของที่ระลึก ที่องค์การเภสัชกรรมได้เป็นผู้อุปการคุณ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดมา ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 304 อาคารหอประชุม (ศูนย์รวม 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ

วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ นายสุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ประจำปี 2557 และได้เชิญคณาจารย์ นิสิตจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษา (เฉพาะมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล) และบุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม รวม 41 ทุน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรแสดงให้เห็นถึงคุณความดีในการอุทิศตนช่วยเหลือ และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมสืบไป

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเภสัชกร และเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2557

          วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และเภสัชกรหญิง สุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานรางวัล และทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ในมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนกที่จัดขึ้น ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย รางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่น รางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น บัณฑิตแพทย์ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม บัณฑิตทันตแพทย์ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม   

          โดยองค์การเภสัชกรรม สนับสนุนรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น จำนวน 100,000 บาท และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท ดังรายนามต่อไปนี้

รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น

เภสัชกรหญิงลดาวัลย์  กิตติพัฒน์วงศ์ ธิดานายมานพ-นางธัญญา  กิตติพัฒน์วงศ์ จบการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางค์ คณะเฉลี่ยสะสม 3.90 เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความกตัญญูต่อบุพการี

ด้านการศึกษา  มีความมุ่งมั่นในการเรียน กระตือรือร้นในการคิดค้น ใฝ่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความเชื่อถืออยู่ตลอดเวลา ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ "การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)" ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี มีคะแนนสูงสุด ชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ย 3.97 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านคุณธรรม  มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินในชีวิตด้วยการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสายการวิจัย และพัฒนาสูตรตำรับยาตามความชอบและความถนัดของตน สูตรตำรับเปรียบกับแหล่งกำเนิดน้ำที่ใสสะอาด ซึ่งเมื่อไหลไปยังที่ใดแล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้นำไปใช้ เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่จะได้เยียวยาให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการผลิตยาที่มีคุณภาพ

ปัจจุบัน  สถานที่ทำงาน องค์การเภสัชกรรม นักวิจัย 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400

บัณฑิตเภสัชศาสตร์ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม

1. นายประพล  ตั้งวงศ์สถิตย์โชค      คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นายวุฒิศักดิ์  มาเจริญ                   คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวสิริพรรษา  แก้วมากมุก      คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. นายนภนต์  เกษมมงคลชัย            คณะเภสัชศาสตร์ มหวิทยาลัยศิลปากร

5. นายเกษม  คุณาวงศ์กฤต              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. นางสาวหทัยชนก จันทรังษี           คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. นายเทวา นรินรัมย์                         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานี

นางศิรินุช  ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 55,000 บาท

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi