สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนยาตำราหลวง 150 ชุด และยาชุดประจำบ้าน 10 ชุด ให้แก่โครงการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 - 28 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนห้วยจะกือ ตำบลแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

FacebookTwitter
Follow @twitterapi