องค์การเภสัชกรรมดูงานการทำบ้านดิน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านแก้ว จังหวัดชลบุรี

นางวนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เดินทางไปดูการสร้างบ้านดิน ณ ศูนย์เรียนรู้ห้วยแก้ว จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา และคณะ

 

 

 

 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi