พิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) วันที่ 8 ธันวาคม 2557

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 (NACC Integrity Awards 2013) ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

FacebookTwitter
Follow @twitterapi