บรรยายพิเศษหัวข้อ "ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร" โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งช่วงเช้า เวชา 09.00 - 12.00 น. สำหรับผู้อำนวยการกองขึ้นไป และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. สำหรับหัวหน้าแผนก การบรรยายครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลและการปฏิบัติงานตามหลักการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงาน

FacebookTwitter
Follow @twitterapi