วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 องค์การเภสัชกรรมรับมอบของที่ระลึก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 นายสุรพงษ์  อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม รับมอบของที่ระลึก ที่องค์การเภสัชกรรมได้เป็นผู้อุปการคุณ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดมา ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 304 อาคารหอประชุม (ศูนย์รวม 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ

FacebookTwitter
Follow @twitterapi