สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานี

นางศิรินุช  ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 55,000 บาท

FacebookTwitter
Follow @twitterapi