สนับสนุนโครงการพัฒนาแหลางเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดขุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

นางศิรินุช  ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดขุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 61,800 บาท

FacebookTwitter
Follow @twitterapi