โครงการ GPO ร่วมใจ อนุรักษ์สมุนไพรไทย ให้ยั่งยืน วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 องค์การเภสัชกรรม ร่วมใจปลูกต้นสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6,000 ต้น รองรับการผลิตยาระดับอุตสาหกรรม ในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานองค์การเภสัชกรรม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตยา เวชภัณฑ์ ขององค์การเภสัชกรรม , ส่งเสริมการผลิตยาจากสมุนไพรไทยแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ , ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าในการหาเถาวัลย์เปรียง และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ , สร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนโดยรอบพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม และเพื่อใช้ที่ดินขององค์การเภสัชกรรมให้เกิดประโยชน์

               องค์การเภสัชกรรมได้มอบการสนับสนุนโรงเรียนโดยรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่            1. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

                     2. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาท

                     3. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

                     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi