มอบเงินสนับสนุน"โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอน" โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2557

นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน "โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอน" ของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการอาเซียน จำนวน 11,933 บาท , โครงการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 19,980 บาท , โครงการเสริมสร้างยุวนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 51,000 บาท , โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 66,610 บาท โดยมี ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ

FacebookTwitter
Follow @twitterapi