----ประชาสัมพันธ์-----ขอความร่วมมือให้ข้อมูลแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ

          ด้วยสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต และเพื่อเป็นแนวในการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น

          สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. ได้ส่งแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมคู่มือคำอธิบายการตอบแบบประเมินฯ ดังกล่าว

          จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน โปรดกรอกข้อมูลและส่งคืนกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เพื่อจะได้รวบรวมนำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ปปช. ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 หากประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายคำรพ ศิริพงษ์ และนางสาวธันยาพร  หวังชอบ โทร. 8199, 8198

คู่มืออธิบายแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (EBITA)

FacebookTwitter
Follow @twitterapi