สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ วันที่ 26 มิถุนายน 2557

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เรื่อง การรณรงค์เรื่องยาเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ยาเสพติดโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนตาบอด จำนวน 200 คน เดินรณรงค์จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมายังองค์การเภสัชกรรม เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องยาเสพติด ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวถือว่าสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพอนามัย การเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่องค์การเภสัชกรรม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi