องค์การเภสัชกรรม และ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติประจำปี สนับสนุนรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาบัณฑิตเภสัชศาสตร์

องค์การเภสัชกรรม และ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติประจำปี โดย สนับสนุนเงินรางวัลเกียรติยศสำหรับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ จำนวน 100,000 บาทต่อปี และสนับสนุนทุนการศึกษาทุนแก่นิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ สถาบันละ 1 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษา ซึ่งในปีนี้กำหนดไว้ 7 สถาบัน ซึ่งได้ลงนามร่วมกัน ณ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

FacebookTwitter
Follow @twitterapi