สนับสนุนงบประมาณโครงการต่อเนื่องเว็บไซด์อดัมส์เลิฟ เพื่อสุขภาพของชายรักชาย จำนวน 300,000 บาท

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข ประธานคณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล (คณะกรรมการ CSR&CG) ได้ผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท แก่โครงการต่อเนื่อง การจัดทำเว็บไซด์อดัมส์เลิฟ (adamslove.org) เพื่อสุขภาพของชายรักชาย ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยเป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมสาระความรู้ด้านเอชไอวี/เอดส์ นำเสนอข้อมูลเรื่องการมีรักที่ปลอดภัย ตลอดจนรณรงค์ให้ชายรักชายหันมาใส่ใจสุขภาพ รู้จักการป้องกันอย่างถูกวิธี และหมั่นตรวจสุขภาพทางเพศ

FacebookTwitter
Follow @twitterapi