ธาลัสซีเมียกับคุณภาพชีวิต ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

องค์การเภสัชกรรม สนับสนุนการจัดงานของชมรมธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 และ วันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 13 ในงานที่ชื่อ "ธาลัสซีเมียกับคุณภาพชีวิต" ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีการภายในงาน กล่าวต้อนรับ โดย คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ธันยชัย สุระ, กล่าวเปิดงาน โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุดสาคร ตู้จินดา ประธานมูลนิธิธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และ คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานชมรมธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย อีกทั้งมีการแสดงรำอวยพร โดยผู้ป่วยชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลรามาธิบดี การเสวนาหัวข้อ "คุณภาพชีวิตที่ดีในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย"  โดยแพทย์หญิง สายพิณ หัตถีรัตน์  หัวข้อ "อาหารกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยธาลัสเซีย/กินอย่างมีคุณภาพ"  โดย นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์ มีการจำหน่ายสินค้าโดยผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจากโรงพยาบาลต่าง ๆ และมินิคอนเสิร์ตจาก ดีเจแมน, นนท์ เดอะวอยซ์

FacebookTwitter
Follow @twitterapi