"โครงการสร้างพลังจิตอาสา เพื่อพัฒนา GPO ให้ยั่งยืน (รุ่นที่1)" ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ณ ตลาดโก้งโค้ง และโรงแรมวรบุรี อโยธา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผู้มีจิตอาสา ใน “โครงการ สร้างพลังจิตอาสา เพื่อพัฒนา GPO ให้ยั่งยืน (รุ่นที่ 1)”  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26 – 27 เมษายน 2557 ณ ตลาดโก้งโค้ง และโรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 74 คน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การเภสัชกรรม อันจะไปสู่การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา  

 

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi