ติดตามโครการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ และโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-14 มีนาคม 2557

ตามที่กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้ดำเนินการ "โครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ครู และนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน นางวไลพร โต๊ะม๊ะ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เดินทางไปติดตามผลการปลูกพุทธรักษา และมอบรางวัลผลผลิตดีเด่นให้แก่นักเรียนที่มีความขยัน ทั้ง 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กับโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้เรื่องพืชสมุนไพรมากขึ้น

     

FacebookTwitter
Follow @twitterapi