องค์การเภสัชกรรมเอาพบปะหารือกับชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 13 มีนาคม 2557

วันที่ 13 มีนาคม 2557 นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และนางวไลพร โต๊ะม๊ะ เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสานงานของชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เพื่อพูดคุยเรื่องการดำเนินงาน "โครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้อายุ" ตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณปี 2557  รวมถึงเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi