ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเดินทางเยี่ยมสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

วันที่ 7 มีนาคม 2557 นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และนางวไลพร โต๊ะม๊ะ เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสานงานของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ เพื่อพูดคุยเรื่องการดำเนินงาน "โครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้อายุ" ตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณปี 2557  รวมถึงเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ

FacebookTwitter
Follow @twitterapi