มอบผ้าห่มกันหนาวและยาตำราหลวง จังหวัดพะเยา วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557

ดร.ณัฏฐญา  พัฒนะวานิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และธรรมาภิบาล (CG) และนางสุจิดา  ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เดินทางพร้อมคณะสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ไปมอบผ้าห่มกันหนาว 1,000 ผืน และยาตำราหลวง 1,000 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านสบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi