พิธีมอบเจตนารมณ์นโยบายการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และกิจกรรม "CG DAY" วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ นายสุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี "ประกาศปีแห่งการพัฒนาองค์กรด้วยธรรมาภิบาล" ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กร เพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารวานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสำนึกและจริยธรรมในการทำงาน มีความรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับของสังคม และก่อให้เกิดความยั่งยืน  พร้อมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "ธรรมาภิบาลสู่งความยั่งยืนขององค์กร" โดย ดร.ภักดิ์  ทรงเจริญ 

          ทั้งนี้มีการจัดนิทรรศการความรู้ด้านธรรมาภิบาล และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย ซึ่งจัดขึ้น ณ ลาน ดร.ตั้ว ลพานุกรม ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 11.45 - 13.00 น. 

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi