องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนสมทบทุนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ สวท. จำนวนเงิน 100,000 บาท ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุรพงษ์  อินทรวงศ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน สำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนรับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนสมทบทุนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ซึ่งทางองค์การเภสัชกรรมได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท ให้กับ สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อดำเนิน "โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม" ณ โรงเรียนบ้านคาหาน ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2556 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องครัว 

ทั้งนี้มีบุคลากรขององค์การเภสัชกรรมร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมด้วย ได้แก่ นายมนต์เทียนทอง สงฤทธิ์ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าอาคารและโรงงานช่าง ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม, นางไพจิตร หลัดกรด พนักงานชำนาญงาน 7 โรงงานผลิตยารังสิต 1, นายวิรัตน์ ปานแม้น พนักงานชำนาญงาน 6 ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม, นายสุริยันต์ มงคล และนางสาวนพนันท์ รุ่งศรี แผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน สำนักอำนวยการ 

ภาพกิจกรรม วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2556 

    

 

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi