มอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาว จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557

 กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัด "โครงการ GPO เพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยน้ำหนาว" ปี 2557 เพื่อให้ความช่วยเหลือมอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว โดยนางณัฏฐญา  พัฒนะวาณิชนันท์ ผู้ทรงวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และนางสุจิดา  ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาว ยา และเวชภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลแม่แจ่ม โรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ชุด และโรงพยาบาลแม่สะเรียง โรงพยาบาลขุนยวม โรงพยาบาลสบเมย โรงพยาบาลปางมะผ้า โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ชุด ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi