สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนยาตำราหลวง 150 ชุด และยาชุดประจำบ้าน 10 ชุด ให้แก่โครงการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 - 28 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนห้วยจะกือ ตำบลแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

องค์การเภสัชกรรมดูงานการทำบ้านดิน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านแก้ว จังหวัดชลบุรี

นางวนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เดินทางไปดูการสร้างบ้านดิน ณ ศูนย์เรียนรู้ห้วยแก้ว จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา และคณะ

 

 

 

 

 

พิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) วันที่ 8 ธันวาคม 2557

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 (NACC Integrity Awards 2013) ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

More Articles...

หน้า 1 จาก 11

FacebookTwitter
Follow @twitterapi