สนับสนุน"โครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์"

องค์การเภสัชกรรมให้การสนับสนุน "โครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" จำนวน 29 ตู้ เป็นเงิน 319,000 บาท เพื่อให้วัดมีตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ไว้ใช้เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างของสังคมด้านสุขอนามัย สามารถให้คำแนะนำและสงเคราะห์แก่ประชาชน ชุมชนได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้พุทธศาสนาของชาติเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนต่อไป และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับระบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม

สนับสนุนยาให้โครงการบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับ "โครงการบริการสังคม " จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำเวชภัณฑ์ดังกล่าว ออกค่ายช่วยเหลือประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต

อ่านเพิ่มเติม: สนับสนุนยาให้โครงการบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริจาคข้าวเปลือกหอมประทุมให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว

องค์การเภสัชกรรม โดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริจาคข้าวเปลือกหอมประทุมให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว  โดยนายสุรพงษ์  อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนมอบข้าวเปลือกหอมประทุม จำนวน 14,325 กิโลกรัม ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556

มอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  นางสุจิดา  ชุติมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้แทนในการ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคม ชุมชน และบำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนด้วย

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi