สนับสนุนยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1,200 ขวด ให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

นายสุรพงษ์  อินทรวงศ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม มอบยาต้านไวรัสเอชไอวี Lopinavir 100 mg / Ritonavir 25 mg Tablets 60's แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 1,200 ขวด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 424,140 บาท ยาจำนวนดังกล่าวจะนำไปใช้ในการรักษาผู้ต้องขังที่ป่วย จากเรือนจำ/ทัณฑสถานในเครือข่าย 7 แห่ง ซึ่งมีผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาต้านไวรัสอยู่ในความดูแลประมาณ 400 คน

            การดำเนินการดังกล่าวนั้น กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้ดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งโรคเอดส์เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรคที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด

 

สนับสนุนโรงเรียนอิสลามสันติชน ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั้น ม.6

นายสุรพงษ์  อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนมอบงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอิสลามสันติชน กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้ ความสามารถที่มีนำไปใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสา และช่วยเหลือผู้อื่น

สนับสนุนงบประมาณสมทบทุนการทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จังหวัดสระบุรี

องค์การเภสัชกรรมให้การสนับสนุนงบประมาณสมทบทุนการทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จำนวน 10,000 บาท มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยมี พระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัลองค์การเภสัชกรรม ต. ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชน

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

องค์การเภสัชกรรมให้งบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 100,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนให้เหมาะสมกับวัย ซึ่ง โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายขององค์กร ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนสุขภาพอนามัยชุมชน

 

 

 

 

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi