มอบทุนการศึกษาโครงการรวมน้ำใจช่วบเยาวชนไทย (ภาคเหนือ) ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่3

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน โดยนางวไลพร  โต๊ะม๊ะ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการ "รวมน้ำใจช่วยเยาวชนไทย (ภาคเหนือ) ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 3" ในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อให้การจัดโครงการลุล่วงตามวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

มอบเงินจัดพิมพ์คู่มือสมุนไพร

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 นางสุจิดา  ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่สำนักข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือการใช้สมุนไพรสำหรับประชาชน" และมอบหนังสือนี้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข

ศึกษาดูงาน CG&CSR การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

          องค์การเภสัชกรรมนำโดย นางสุจิดา  ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 4 เมษายน 2556 ซึ่งการดูงานครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้มาศึกษานโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง แนวคิด แนวการปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นต่อเนื่องกัน 9 ปี  

GPO Kids 2013

GPO Kids 2013

          วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 8.30 - 15.00 น. องค์การเภสัชกรรมได้จัดงานวันเด็กขึ้นในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 , โรงงานผลิตยารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี , เทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง ประมาณ 3,500 คน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุข และความบันเทิงแก่เด็กและเยาวชน ที่มีที่พักอาศัยใกล้กับพื้นที่องค์การเภสัชกรรม รวมถึงเป็นการยกระดับคุณค่าการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมถึงเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายที่ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการขององค์การเภสัชกรรม

หน้า 6 จาก 6

FacebookTwitter
Follow @twitterapi