มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 องค์การเภสัชกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นำโดย นางสุจิดา  ชุติมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ    ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา  ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ  จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ทุ่มเท เสียสละกำลังกายและใจในการทำกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความตระหนัก ตื่นตัว และให้ความสำคัญในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สังคมหรือประเทศชาติ

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางประภาศรี  ทองทวีผล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน มอบทุนการศึกษา ในโครงการ "สานฝันปันน้ำใจ สู่สังคม" ปีที่ 4 ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประโชติ เปล่วงวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

       

สนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนสวนมิสกวัน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 นายสุรพงษ์  อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการของโรงเรียนสวนมิสกวัน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวนเงิน 100,000 บาท 2. โครงการจัดหาเครื่องทำน้ำดื่มบริการครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จำนวนเงิน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน  160,000 บาท ซึ่งโรงเรียนสวนมิสกวันเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ที่องค์การเภสัชกรรมให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วน

มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


            วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์   ภก. สิทธิ์  ถิระภาคภูมิอนันต์  ผู้เชี่ยวชาญ 10 องค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ตาม "โครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 5" ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi