สนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล"วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 16" เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุข

องค์การเภสัชกรรมร่วมสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล "วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 16" (FIGHT AIDS MINIMARATHON 2013) ซึ่งไปจัดงานไปเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 2,000 คน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปสมบทการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรดเอดส์แก่ประชาชนทั่วไป  ในการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 2.4 กม., คู้รักสัตว์เลี้ยง 2.4 กม. และวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. 

 

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2556 (ก.พ. 56-มิ.ย.56)

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2556 ได้ดำเนินการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ 

1. จังหวัดกระบี่ 1,494 ราย

2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 625 ราย

3. ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 65 ราย

4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4,212 ราย

5. โรงพยาบาลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 270 ราย

6. โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพรชบูรณ์ 692 ราย

7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 193 ราย

8. องค์การเภสัชกรรม (เฉพาะพนักงานและลูกจ้าง) 200 ราย

9. จังหวัดอ่างทอง 2,410 ราย

รวมมีผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการทั้งหมด 10,161 ราย 

 

แผนการสนับสนุนโรงเรียนรอบ ๆ พื้นที่ อภ. มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน และสร้างสัมพันธ์กับชุมชน ปี 2556

         

จากแนวทางการสนับสนุนโรงเรียนรอบ ๆ พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1. พื้นที่สำนักงานใหญ่ ถนนพนะรามที่ 6 กรุงเทพฯ 2. พื้นที่โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมทักษะความรู้แก่นักเรียน 3. พื้นที่ตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี 4. พื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมทักษะความรู้แก่นักเรียน ที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรมได้ในการสนับสนุน ดังนี้

 

 

โครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา รร.อนุบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

 

โครงการปรับปรุงพื้นลานเอนกประสงค์ และโครงการติดตั้งตู้เย็น จำนวน 3 ตู้  รร.สวนมิสกวัน ถนนโยธี

 

โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีสากล รร.อนุบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

 

         

โครงการก่อสร้างโรงอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม จ.ชลบุรี

โครงการสนับสนุนปรับปรุงอาคารเรียน รร.วัดขุมแก้ว อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธานี

 

โครงการก่อสร้างโรงอาหารและโรงปลูกผัก รร.นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

 

โครงการปรับปรุงห้องเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย รร.นิคมทับกวางสังเคราะห์ 1

 

โครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา รร.บ้านหนองผักหนาม จ.ชลบุรี

วันที่ 26 เมษายน 2556 มอบงบประมาณดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเข้า-ออก องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 ถนนรังงสิต - นครนายก

องค์การเภสัชกรรม สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานบำรุงทางนครนายก จำนวน 1,999,000 บาทในการดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบริเวณเข้า-ออก องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 ถนนรังสิต-นครนายก ให้เชื่อมถนนบริเวณทางเข้า-ออก ให้ออกเป็นจุดทางเข้า-ออกเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยด้านจราจรและความสวยงาม และสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารที่ทรุดโทรม 

More Articles...

หน้า 1 จาก 6

FacebookTwitter
Follow @twitterapi