GPO Kids 2013

GPO Kids 2013

          วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 8.30 - 15.00 น. องค์การเภสัชกรรมได้จัดงานวันเด็กขึ้นในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 , โรงงานผลิตยารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี , เทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง ประมาณ 3,500 คน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุข และความบันเทิงแก่เด็กและเยาวชน ที่มีที่พักอาศัยใกล้กับพื้นที่องค์การเภสัชกรรม รวมถึงเป็นการยกระดับคุณค่าการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมถึงเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายที่ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการขององค์การเภสัชกรรม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi