โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2556 (ก.พ. 56-มิ.ย.56)

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2556 ได้ดำเนินการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ 

1. จังหวัดกระบี่ 1,494 ราย

2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 625 ราย

3. ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 65 ราย

4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4,212 ราย

5. โรงพยาบาลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 270 ราย

6. โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพรชบูรณ์ 692 ราย

7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 193 ราย

8. องค์การเภสัชกรรม (เฉพาะพนักงานและลูกจ้าง) 200 ราย

9. จังหวัดอ่างทอง 2,410 ราย

รวมมีผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการทั้งหมด 10,161 ราย 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi