แผนการสนับสนุนโรงเรียนรอบ ๆ พื้นที่ อภ. มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน และสร้างสัมพันธ์กับชุมชน ปี 2556

         

จากแนวทางการสนับสนุนโรงเรียนรอบ ๆ พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1. พื้นที่สำนักงานใหญ่ ถนนพนะรามที่ 6 กรุงเทพฯ 2. พื้นที่โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมทักษะความรู้แก่นักเรียน 3. พื้นที่ตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี 4. พื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมทักษะความรู้แก่นักเรียน ที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรมได้ในการสนับสนุน ดังนี้

 

 

โครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา รร.อนุบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

 

โครงการปรับปรุงพื้นลานเอนกประสงค์ และโครงการติดตั้งตู้เย็น จำนวน 3 ตู้  รร.สวนมิสกวัน ถนนโยธี

 

โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีสากล รร.อนุบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

 

         

โครงการก่อสร้างโรงอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม จ.ชลบุรี

โครงการสนับสนุนปรับปรุงอาคารเรียน รร.วัดขุมแก้ว อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธานี

 

โครงการก่อสร้างโรงอาหารและโรงปลูกผัก รร.นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

 

โครงการปรับปรุงห้องเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย รร.นิคมทับกวางสังเคราะห์ 1

 

โครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา รร.บ้านหนองผักหนาม จ.ชลบุรี

FacebookTwitter
Follow @twitterapi