วันที่ 26 เมษายน 2556 มอบงบประมาณดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเข้า-ออก องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 ถนนรังงสิต - นครนายก

องค์การเภสัชกรรม สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานบำรุงทางนครนายก จำนวน 1,999,000 บาทในการดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบริเวณเข้า-ออก องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 ถนนรังสิต-นครนายก ให้เชื่อมถนนบริเวณทางเข้า-ออก ให้ออกเป็นจุดทางเข้า-ออกเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยด้านจราจรและความสวยงาม และสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารที่ทรุดโทรม 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi