สนับสนุนยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1,200 ขวด ให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

นายสุรพงษ์  อินทรวงศ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม มอบยาต้านไวรัสเอชไอวี Lopinavir 100 mg / Ritonavir 25 mg Tablets 60's แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 1,200 ขวด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 424,140 บาท ยาจำนวนดังกล่าวจะนำไปใช้ในการรักษาผู้ต้องขังที่ป่วย จากเรือนจำ/ทัณฑสถานในเครือข่าย 7 แห่ง ซึ่งมีผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาต้านไวรัสอยู่ในความดูแลประมาณ 400 คน

            การดำเนินการดังกล่าวนั้น กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้ดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งโรคเอดส์เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรคที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi