สนับสนุนโรงเรียนอิสลามสันติชน ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั้น ม.6

นายสุรพงษ์  อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนมอบงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอิสลามสันติชน กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้ ความสามารถที่มีนำไปใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสา และช่วยเหลือผู้อื่น

FacebookTwitter
Follow @twitterapi