สนับสนุนงบประมาณสมทบทุนการทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จังหวัดสระบุรี

องค์การเภสัชกรรมให้การสนับสนุนงบประมาณสมทบทุนการทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จำนวน 10,000 บาท มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยมี พระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัลองค์การเภสัชกรรม ต. ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชน
FacebookTwitter
Follow @twitterapi