สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

องค์การเภสัชกรรมให้งบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 100,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนให้เหมาะสมกับวัย ซึ่ง โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายขององค์กร ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนสุขภาพอนามัยชุมชน

 

 

 

 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi