สนับสนุน"โครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์"

องค์การเภสัชกรรมให้การสนับสนุน "โครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" จำนวน 29 ตู้ เป็นเงิน 319,000 บาท เพื่อให้วัดมีตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ไว้ใช้เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างของสังคมด้านสุขอนามัย สามารถให้คำแนะนำและสงเคราะห์แก่ประชาชน ชุมชนได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้พุทธศาสนาของชาติเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนต่อไป และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา หลักการบูรณาการพุทธธรรมกับระบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi