มอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  นางสุจิดา  ชุติมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้แทนในการ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคม ชุมชน และบำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนด้วย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi