มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 องค์การเภสัชกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นำโดย นางสุจิดา  ชุติมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ    ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา  ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ  จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ทุ่มเท เสียสละกำลังกายและใจในการทำกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความตระหนัก ตื่นตัว และให้ความสำคัญในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สังคมหรือประเทศชาติ

FacebookTwitter
Follow @twitterapi