สนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนสวนมิสกวัน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 นายสุรพงษ์  อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการของโรงเรียนสวนมิสกวัน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวนเงิน 100,000 บาท 2. โครงการจัดหาเครื่องทำน้ำดื่มบริการครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จำนวนเงิน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน  160,000 บาท ซึ่งโรงเรียนสวนมิสกวันเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ที่องค์การเภสัชกรรมให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วน

FacebookTwitter
Follow @twitterapi