มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


            วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์   ภก. สิทธิ์  ถิระภาคภูมิอนันต์  ผู้เชี่ยวชาญ 10 องค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ตาม "โครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 5" ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi