มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาและบริการดวงตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา

             องค์การเภสัชกรรม มอบเงินสนับสนุน ให้กับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้พัฒนาบุคลากรใน "โครงการจัดหาและบริการดวงตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา"  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันของ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การเภสัชกรรม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi